Virtualna prehliadka Virtuálna prehliadka
Darčeky Darčekové a rekreačné poukazy
Hotel Avalanche***

VOP

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Hotel Avalanche je prevádzkovaný spoločnosťou:

AVALANCHE, spol. s r.o.

sídlo: Kmeťova 16

04001 Košice

IČO: 36711462

DIČ: 2022290985

DIČ DPH: SK2022290985

zapísaná: v OR mestského súdu Košice oddiel SRO vložka č. 19079/V

 

Hotel Avalanche je ubytovacie zariadenie kategorizované ako hotel triedy ***, ktoré poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb, ktorým je hotel Avalanche*** (ďalej len prevádzkovateľ alebo poskytovateľ), Štôla  a objednávateľa jeho služieb (ďalej len objednávateľ alebo aj klient). Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú aj na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených objednávateľom prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto VOP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom, reklamačným poriadkom a storno podmienkami hotela zverejnenými na internetovej stránke hotela.

1.3. Objednávateľ je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Objednávateľovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pre uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je objednávateľ povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ objednávateľ nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie objednávateľ vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.4. Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

1.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 12.05.2019.

2.  OBJEDNANIE SLUŽIEB

2.1 Objednávateľ objednáva služby u poskytovateľa prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke, e-mailom na adrese info@hotelavalanche.sk. alebo prostredníctvom on-line rezervácie na stránke hotela www.hotelavalanche.sk.  Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú služby uvedené v objednávke.

2.2 Kúpna zmluva nadobúda platnosť po potvrdení objednávky poskytovateľom. Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať a overiť si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteli podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.).

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt.

2.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.

2.5. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu (na základe zálohovej faktúry), kreditnou kartou, prípadne v hotovosti na recepcii hotela.

  • Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.
  • Pri zvolení platby bankovým prevodom (alebo na základe zálohovej faktúry) na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb v dohodnutom termíne splatnosti.

3.2. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu. 

4. ZRUŠENIE POBYTU A STORNO PODMIENKY

4.1. Objednávateľ ma právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.  Zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to vždy písomne prostredníctvom kontaktných údajov hotelovej recepcie na adrese: info@hotelavalanche.sk .  V zrušení rezervácie klient musí uviesť: číslo rezervácie, meno, termín pobytu a číslo bankového účtu vo formáte IBAN, a doklad, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.

4.2. Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. V prípade odstúpení objednávateľa od zmluvy a zrušení rezervácie pobytu alebo čiastočnom zrušení rezervácie  alebo nenastúpení na pobyt vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatky, ktoré sú uvedené v aktuálnych storno podmienkach hotela.

4.3. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ objednávateľovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia objednávateľa od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia objednávateľa od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia objednávateľa na pobyt.

Storno podmienky: 

  • 30 dní a viac pred príchodom:          bez poplatku
  • 15 – 30 dní pred príchodom:             25% z ceny pobytu
  • 7 – 14 dní pred príchodom:               50% z ceny pobytu
  • 2 – 6 dní pred príchodom:                 75% z ceny pobytu
  • 1 deň a v deň nástupu:                      100% z ceny pobytu

4.4. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

5. REKLAMÁCIE

5.1 V prípade, ak odberateľovi neboli poskytnuté služby v dohodnutom štandarde má právo uplatniť si u poskytovateľa reklamáciu osobne alebo e-mailom.

5.2 Poskytovateľ rieši oprávnenú reklamáciu  v súlade platným reklamačným poriadkom.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na nižšie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ (Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“)), a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.2. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje objednávateľa v rozsahu údajov uvedených v rezervačnom formulári, a to meno, priezvisko, adresa, štát pobytu, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a/alebo na vybavenie žiadosti objednávateľa o informácie pred poskytnutím ubytovacích služieb prevádzkovateľom a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania.

6.2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je objednávateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

6.4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

6.5.  Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má objednávateľ zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má objednávateľ v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi hotela dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

6.6. Ako dotknutá osoba má objednávateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.7. Osobné údaje objednávateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa (inej tretej osobe – príjemcom), ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané. Takýmto zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa je najmä poskytovateľ marketingových služieb, banka a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účel, na ktoré boli osobné údaje získané.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


7.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 

7.3 Odberateľ potvrdením objednávky hotelu, zrušením objednávky alebo ubytovaním sa v hoteli potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné obchodné podmienky známe a že súhlasí s ich obsahom. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela www.hotelavalanche.sk

 

7.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 12.5.2019.

 

 

V Štôle, 12.5. 2019

Máte špecifické požiadavky alebo si želáte vypracovať iba predbežnú ponuku na pobyt? Neváhajte nás kontaktovať cez náš online formulár.

Kontaktný formulár

Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím