Virtualna prehliadka Virtuálna prehliadka
Darčeky Darčekové a rekreačné poukazy
Hotel Avalanche***

GDPR

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na nižšie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ (Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“)), a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.2. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje objednávateľa v rozsahu údajov uvedených v rezervačnom formulári, a to meno, priezvisko, adresa, štát pobytu, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a/alebo na vybavenie žiadosti objednávateľa o informácie pred poskytnutím ubytovacích služieb prevádzkovateľom a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania.

6.2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je objednávateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

6.4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

6.5.  Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má objednávateľ zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má objednávateľ v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi hotela dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

6.6. Ako dotknutá osoba má objednávateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.7. Osobné údaje objednávateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa (inej tretej osobe – príjemcom), ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané. Takýmto zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa je najmä poskytovateľ marketingových služieb, banka a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účel, na ktoré boli osobné údaje získané.

Máte špecifické požiadavky alebo si želáte vypracovať iba predbežnú ponuku na pobyt? Neváhajte nás kontaktovať cez náš online formulár.

Kontaktný formulár

Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím