Virtualna prehliadka Virtuálna prehliadka
Darčeky Darčekové a rekreačné poukazy
Hotel Avalanche***

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania nápravy. Vyššie uvedené platí pre tovary a služby. Podľa reklamačného poriadku sa postupuje pri reklamáciách a dodržujú sa zákonné ustanovenia a práva spotrebiteľa.

2. Reklamácie sa vybavujú počas pracovnej doby v prevádzke, kde bola služba táto služba poskytnutá, prípadne tovar zakúpený.

prevádzkovateľ:

AVALANCHE, spol. s r.o.

sídlo: Kmeťova 16

04001 Košice

IČO: 36711462

DIČ: 2022290985

DIČ DPH: SK2022290985

zapísaná: v OR mestského súdu Košice oddiel SRO vložka č. 19079/V

 

Názov a adresa prevádzky:  Hotel Avalanche, Štôla 116, 059 37 Štôla

 

Reklamácie vybavuje:  Pracovník recepcie – 052 7781 772 alebo

Peter Ľupták, konateľ

  1. Ku každej reklamácii je nutné predložiť platný daňový doklad o nákupe tovaru, služby.
  2. Reklamácia v záručnej dobe:
  • záruka na predávaný produkt sa poskytuje v zmysle Obchodného zákonníka
  • záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu klientom a reklamácia sa uplatňuje najneskôr  v posledný deň záručnej doby.
  • v prípade opodstatnenia sa reklamácia vybaví hneď a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo sa poskytne náhradná služba. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí opravu do 30 dní.
  • ak oprava nie je možná, predávajúci vráti kúpnu cenu.
  • záručná oprava sa neposkytuje, ak bolo s tovarom alebo službou nesprávne zaobchádzané.

3. Reklamácia omylu v množstve, druhu alebo ceny:

  • zodpovedná osoba posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky

4. O každej reklamácii bude vyhotovený originál a jedna kópia  pre klienta. Dodržiava sa  číslovanie dokladov a reklamácie sa zapisujú do evidenčnej knihy. V prípade nevybavenia reklamácie sa ďalšia kópia poskytne zodpovednej osobe.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi klientovi spôsob vybavenia a to do najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

6. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Štôle, 19.5. 2019

 

Máte špecifické požiadavky alebo si želáte vypracovať iba predbežnú ponuku na pobyt? Neváhajte nás kontaktovať cez náš online formulár.

Kontaktný formulár

Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím